Loteria audioteksowa – czym różni się od promocyjnej, jak ją zorganizować?

Poniedziałek 12 grudnia, 2016
Loteria audioteksowa – czym różni się od promocyjnej, jak ją zorganizować?

Wielu naszych Klientów często pyta, dlaczego w jednych przypadkach składamy wnioski na loterie promocyjne, a w innych na loterie audioteksowe. Jakie są zasady, kluczowe różnice
i wyznaczniki warunkujące określenie, czy dana gra losowa spełnia znamiona jednego, bądź drugiego rodzaju loterii, określonego w ustawie o grach hazardowych. Przygotowaliśmy dla Państwa krótki opracowanie, którego zadaniem jest wykazanie podstawowych różnic i sposobów procedowania.

Podstawowa różnica pomiędzy loterią audioteksową a promocyjną polega na tym w jaki sposób uczestnicy mogą wziąć w nich udział – przy loterii promocyjnej chodzi o nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze a forma zgłoszenia do loterii winna być nieodpłatna (może to być los, kupon, zgłoszenie pocztą tradycyjną, za pośrednictwem formularza na stronie www lub np. znalezienie szczęśliwego losu wewnątrz opakowania produktu objętego promocją). Przy loterii audioteksowej konieczne jest wysłanie SMS-a lub połączenie z określonym numerem. Z loterią audioteksową mamy do czynienia zawsze, gdy choćby jednym ze sposobów zgłaszania udziału jest wysłanie odpłatnej wiadomości SMS lub odpłatne połączenie telefoniczne typu IVR.

Szczegółowe zasady urządzania i przeprowadzania loterii audioteksowych regulują przepisy ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., akty wykonawcze, jak również przepisy innych powiązanych ustaw. Wspomniana wyżej ustawa w sposób następujący definiuje loterię audioteksową: „(…) to gra, której wynik zależy w szczególności od przypadku, a w której uczestniczy się przez:

 1. odpłatne połączenie telefoniczne lub,
 2. wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej,

a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe”. (* źródło: art. 2. ust. 1. pkt 11. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

Organizację loterii audioteksowej warto powierzyć podmiotowi, który posiada wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie i praktykę na rynku, gdyż aby urządzić ją legalnie i zgodnie z prawem, należy spełnić szereg wymogów formalnych. Loterie audioteksowe stosuje się w celu promocji marketingowych produktów i usług, z taką samą intencją, jak w przypadku loterii promocyjnych, jednak te dwa rodzaje loterii różnią się od siebie w pewnych aspektach i warto te różnice poznać.  Do najważniejszych z nich należą:

 • organizatorem loterii audioteksowych, w świetle nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 2015 roku, mogą być: Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) − strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1–3 lub w art. 7 ust. 2, mogą prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy, pod warunkiem ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziału.
 • stworzenie projektu regulaminu loterii,
 • uzyskanie bankowej gwarancji wypłaty nagród,
 • złożenie wniosku do właściwego Dyrektora Izby Celnej o udzielenie zezwolenia na organizację loterii audioteksowej,
 • uiszczenie opłaty w wysokości 10% wartości puli nagród,
 • zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia loterii we właściwym Urzędzie Celnym,
 • zapewnienie przez cały okres trwania loterii nadzoru osoby posiadającej stosowne świadectwo wydawane przez Ministerstwo Finansów (dedykowane do nadzoru loterii audioteksowych).

Ponadto, nowelizacja wprowadza jeszcze zmiany w samym wniosku, który podmiot urządzający grę winien jest złożyć do właściwego Dyrektora Izby Celnej:

Dodano Art. 39a. 1., który stanowi, że: „Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii audioteksowej zawiera:

1) w przypadku spółki posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpis aktu notarialnego umowy lub statutu spółki oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) w przypadku spółki, o której mowa w art. 7a ust. 1, odpis umowy lub statutu spółki oraz:

a) numer z odpowiedniego rejestru handlowego państwa siedziby spółki oraz kopię umowy

z przedstawicielem albo

b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oddziału tej spółki;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) członków zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) bankowe gwarancje wypłat nagród;

7) projekt regulaminu loterii;

8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1, na żądanie organu właściwego w sprawie udzielenia zezwolenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez przedstawiciela warunków określonych w art. 11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3. Przepisy art. 35 pkt 17–19 i art. 36 pkt 17–19 stosuje się odpowiednio. W przypadku przedstawiciela będącego osobą fizyczną dołącza się dokumenty dotyczące tej osoby fizycznej.”

Najistotniejszym warunkiem organizacji i przeprowadzenia loterii jest uzyskanie zezwolenia właściwego Dyrektora Izby Celnej. Należy pamiętać, że rozpatrywanie wniosku o udzielenie zezwolenia następuje w terminie maksymalnie 2 miesięcy od daty jego złożenia, dlatego też tak ważne jest, postępowanie z wcześniej przygotowanym harmonogramem loterii i rozpoczęcie procedowania wniosku odpowiednio wcześniej.

Wymogi prawne dla loterii audiotekstowych i dla loterii promocyjnych są bardzo podobne jednak, aby nie popełnić błędu przy organizacji loterii, warto podkreślić występujące różnice:

 • w loterii audioteksowej mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia,
 • osoba sprawująca nadzór nad loterią powinna mieć odrębne świadectwo Ministerstwa Finansów do nadzorowania loterii audioteksowych,
 • przychód organizatora z tytułu połączeń o podwyższonej wartości (SMS Premium Rate czy IVR) podlega podatkowi od gier w wysokości 25% przychodu uzyskanego z takiej loterii, a podmiot winien jest w odpowiedni sposób samodzielnie wyliczyć stawkę podatku, jak również złożyć odpowiednie dokumenty ten fakt potwierdzające – POG-5A oraz druk IGH,
 • loterie audioteksowe mogą organizować wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz spółki, o których mowa w art. 7a ust.1 ustawy.

Nie wiesz, jak zorganizować loterię audioteksową? Masz pytania dotyczące mechaniki, przepisów, interpretacji, orzecznictwa, sposobów procedowania? Zadzwoń do nas! Udzielimy nieodpłatnej porady i konsultacji, przygotujemy kosztorys i harmonogram działań, przedstawimy możliwości i zagrożenia. Zapraszamy do działu Kontakt!

« wróć do listy